R.F. Beerling

Van Nietzsche tot Heidegger

 

Titel: Van Nietzsche tot Heidegger, 1977
Uitgever: Van Loghum Slaterus
ISBN13: 978-90-6001-404-2ISBN: 9789060014042

Flaptekst

De titel 'Van Nietzsche tot Heidegger' houdt niet in dat in dit boek de weg, die het denken van Also sprach Zarathustra (1883) tot Sein und Zeit (1927) heeft afgelegd wordt nagetrokken. Het bevat in de eerste plaats een herdruk van het lang uitverkochte Nietzsche-essay, dat in 1950 als Het Wankelende Westen verschenen is. Verder bestaat het grotendeels uit een lange studie naar aanleiding van Heideggers Nietzscheboek (1961), dat, ruim 1150 bladzijden dik, in Nederland vrijwel onbekend gebleven is. Het is gebaseerd op colleges die Heidegger in de late dertiger jaren over hem gegeven heeft en gaat uitvoerig in op de belangrijkste thema's van zijn denken: nihilisme, dood van God, herwaardering aller waarden, '√úbermensch', wil-tot-macht, eeuwige wederkeer.
Van de kort geleden op hoge leeftijd overleden Heidegger kan men zeggen, dat hij in de eerste helft van onze eeuw de filosoof is geweest, die de grootste storm ontketend heeft. Die is de laatste jaren enigszins gaan liggen, maar zal misschien periodiek weer opsteken bij de aangekondigde verschijning van zijn verzamelde werken in meer dan 80 delen. Zijn Nietzsche-interpretatie is in hoge mate karakteristiek voor zijn eigen denken, dat altijd gericht is geweest op de doorzichtigmaking der westerse metafysica en het opnieuw stellen van de daardoor vergeten vraag naar de zin van het Zijn. Heidegger ziet Nietzsche als het eindpunt van die beweging en zichzelf als een nieuw begin - althans het begin van dat begin, omdat nog niet precies kan worden gedacht wat zou moeten worden gedacht.
Beerling, geboren 1905, heeft als hoogleraar in Djakarta en Leiden gewerkt en is in 1973 met emeritaat gegaan. Zijn talrijke publikaties bewegen zich voornamelijk op het gebied van de sociale, de cultuur- en de geschiedenis¬filosofie. Hij behoorde tot de eersten, die Heidegger in ons land bekend maakten (Antithesen, 1935). Hij werkt momenteel aan een publikatie over Rousseau, die in 1978 tweehonderd jaar geleden gestorven zal zijn.

 

 

email

contact

wie ben ik